નેપાળ ખાતેની રેસિંગ ગેમ માં રાજકોટ ના યુવાનોને ગોલ્ડ મેડલ

21953 views

Default description

Watch નેપાળ ખાતેની રેસિંગ ગેમ માં રાજકોટ ના યુવાનોને ગોલ્ડ મેડલ With HD Quality.

You may also like

Films animation Video

 • Watch ahellam ttimii 34 Video
  ahellam ttimii 34

  ahellam ttimii 34

  Kids video | 1397 views

 • Watch ahellam ttimii 33 Video
  ahellam ttimii 33

  ahellam ttimii 33

  Kids video | 712 views

 • Watch demo file Video
  demo file

  dance of child

  Kids video | 1393 views

 • Watch Kookaburra | Animal Finger Family Video
  Kookaburra | Animal Finger Family

  Kookaburra | Animal Finger Family

  Daddy Finger, daddy Finger where are you?
  Here I am here I am. Who are you?
  …….(Kookaburra)
  Mother Finger, mother Finger where are you?
  Here I am here I am. Who are you?
  ………(Kookaburra)
  Brother Finger, brother Finger where are you?
  Here I am here I am. Who are you?
  ………(Kookaburra)
  Sister Finger, sister Finger where are you?
  Here I am here I am. Who are you?
  ………(Kookaburra)
  Baby Finger, baby Finger where are you?
  Here I am here I am. Who are you?
  ………(Kookaburra)

  Subscribe to Boom Boom Kids.in http://goo.gl/DNr33W

  Facebook: https://www.facebook.com/boomboomkids.in
  Website: http://www.boomboomkids.in/
  Tumbler: http://boomboomkids63.tumblr.com/
  Twitter: https://twitter.com/boomboomkidsin
  Reddit: https://www.reddit.com/user/boomboomkids/Watch Kookaburra | Animal Finger Family With HD Quality

  Kids video | 16572 views

 • Watch Myna | Animal Finger Family Video
  Myna | Animal Finger Family

  Myna | Animal Finger Family

  Daddy Finger, daddy Finger where are you?
  Here I am here I am. Who are you?
  …….(Myna)
  Mother Finger, mother Finger where are you?
  Here I am here I am. Who are you?
  ………(Myna)
  Brother Finger, brother Finger where are you?
  Here I am here I am. Who are you?
  ………(Myna)
  Sister Finger, sister Finger where are you?
  Here I am here I am. Who are you?
  ………(Myna)
  Baby Finger, baby Finger where are you?
  Here I am here I am. Who are you?
  ………(Myna)

  Subscribe to Boom Boom Kids.in http://goo.gl/DNr33W

  Facebook: https://www.facebook.com/boomboomkids.in
  Website: http://www.boomboomkids.in/
  Tumbler: http://boomboomkids63.tumblr.com/
  Twitter: https://twitter.com/boomboomkidsin
  Reddit: https://www.reddit.com/user/boomboomkids/Watch Myna | Animal Finger Family With HD Quality

  Kids video | 11947 views

 • Watch Ostrich | Animal Finger Family Video
  Ostrich | Animal Finger Family

  Ostrich | Animal Finger Family

  Daddy Finger, daddy Finger where are you?
  Here I am here I am. Who are you?
  …….(Ostrich)
  Mother Finger, mother Finger where are you?
  Here I am here I am. Who are you?
  ………(Ostrich)
  Brother Finger, brother Finger where are you?
  Here I am here I am. Who are you?
  ………(Ostrich)
  Sister Finger, sister Finger where are you?
  Here I am here I am. Who are you?
  ………(Ostrich)
  Baby Finger, baby Finger where are you?
  Here I am here I am. Who are you?
  ………(Ostrich)

  Subscribe to Boom Boom Kids.in http://goo.gl/DNr33W

  Facebook: https://www.facebook.com/boomboomkids.in
  Website: http://www.boomboomkids.in/
  Tumbler: http://boomboomkids63.tumblr.com/
  Twitter: https://twitter.com/boomboomkidsin
  Reddit: https://www.reddit.com/user/boomboomkids/Watch Ostrich | Animal Finger Family With HD Quality

  Kids video | 5639 views

Cooking how to style Video

 • Watch Red Label Whisky Unboxing & Review in Hindi | Johnnie Walker Red Label Review | Dada bartender Video
  Red Label Whisky Unboxing & Review in Hindi | Johnnie Walker Red Label Review | Dada bartender

  #RedLabelWhiskyReview #dadabartender #cocktailsindia
  The foundation of the portfolio, Red Label is a Scotch anyone can afford.

  The Johnnie Walker portfolio begins with the reliable Red Label. This one can be found in almost every bar in the world. It is their most affordable Scotch and is good for mixing into Scotch cocktails.

  Originally known as Extra Special Old Highland Whisky, it took on the name 'Red Label' in 1909.

  Let's check out the unboxing & review of this fantastic whisky


  Affiliate Link
  ********************************************************************
  My Camera: https://amzn.to/2TRIiUe

  My Sound: https://amzn.to/2U8ITQF

  My Lens: https://amzn.to/2OkIRjt

  My light setup: https://amzn.to/2CAoNoF

  My softBox Light setup: https://amzn.to/2CCF38m

  My Tripod: https://amzn.to/2TVTkrE

  My Mike: https://amzn.to/2CwTQ4w
  ********************************************************************

  Please follow me on Instagram: https://www.instagram.com/cocktailsin...

  Please follow me on Facebook: https://www.facebook.com/cocktailsind...

  Cooking video | 850 views

 • Watch Beer Cocktail | How to make cocktail with beer in Hindi | Beer Cocktail Recipes | Dada Bartender Video
  Beer Cocktail | How to make cocktail with beer in Hindi | Beer Cocktail Recipes | Dada Bartender

  #BeerCocktails #CocktailsIndia #DadaBartender
  If the words ‘beer’ and ‘cocktail’ said concurrently makes you wince, we urge you to reconsider. Quality beer is nuanced while having lots of bodies, making it a great product for adding length and flavour to a spirit-based drink. The key to success is identifying the main flavours of your brew, then complementing them with other additions to build a punchy drink that’ll quench a thirst in fine fashion.

  If you’re still not convinced, Please Watch the Video and discover our tasting notes, recipe ideas about the Cocktail
  Cheers

  Affiliate Link
  ********************************************************************
  My Camera: https://amzn.to/2TRIiUe

  My Sound: https://amzn.to/2U8ITQF

  My Lens: https://amzn.to/2OkIRjt

  My light setup: https://amzn.to/2CAoNoF

  My softBox Light setup: https://amzn.to/2CCF38m

  My Tripod: https://amzn.to/2TVTkrE

  My Mike: https://amzn.to/2CwTQ4w
  ********************************************************************

  Please follow me on Instagram: https://www.instagram.com/cocktailsin...

  Please follow me on Facebook: https://www.facebook.com/cocktailsind...

  Cooking video | 236 views

 • Watch Beer Cocktail | How to make beer cocktail in Hindi | One Dollar Cocktail | Cloudy Orange | Video
  Beer Cocktail | How to make beer cocktail in Hindi | One Dollar Cocktail | Cloudy Orange |

  #BeerCocktailRecipes #CocktailsIndia #DadaBartender
  Cocktail Cloudy Orange, made with Beer, Beer cocktails are one of the most versatile summer drinks out there because they're diverse enough (from fruit-based beers to sour varieties to malts) to mix with both the savoury and the sweet. Not to mention that the ingredients are all grocery store accessible: easy to make with a simple Kingfisher Premium, without breaking the bank. Ahead, we've broken down one hoppy recipe you'll want to save for summer.
  Let's Watch the video

  Affiliate Link
  ********************************************************************
  My Camera: https://amzn.to/2TRIiUe

  My Sound: https://amzn.to/2U8ITQF

  My Lens: https://amzn.to/2OkIRjt

  My light setup: https://amzn.to/2CAoNoF

  My softBox Light setup: https://amzn.to/2CCF38m

  My Tripod: https://amzn.to/2TVTkrE

  My Mike: https://amzn.to/2CwTQ4w
  ********************************************************************

  Please follow me on Instagram: https://www.instagram.com/cocktailsin...

  Please follow me on Facebook: https://www.facebook.com/cocktailsind...

  Cooking video | 215 views

 • Watch How to make Cocktail in Hindi -Baileys Orange Bliss | Two minutes Cocktail | Cocktail Recipe | Video
  How to make Cocktail in Hindi -Baileys Orange Bliss | Two minutes Cocktail | Cocktail Recipe |

  #BaileysCocktails #CocktailsIndia #DadaBartender
  Creamy Baileys and zesty orange come together to create this deliciously citrusy cocktail. it's easy to make the cocktail and the best cocktail for summer

  Affiliate Link
  ********************************************************************
  My Camera: https://amzn.to/2TRIiUe

  My Sound: https://amzn.to/2U8ITQF

  My Lens: https://amzn.to/2OkIRjt

  My light setup: https://amzn.to/2CAoNoF

  My softBox Light setup: https://amzn.to/2CCF38m

  My Tripod: https://amzn.to/2TVTkrE

  My Mike: https://amzn.to/2CwTQ4w
  ********************************************************************

  Please follow me on Instagram: https://www.instagram.com/cocktailsin...

  Please follow me on Facebook: https://www.facebook.com/cocktailsind...

  Disclaimer:
  Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for 'fair use' for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. The opinion being delivered in the video it's personal. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use.

  Dear Subscriber if u like my video please press Subscribe button and subscribe me …. if u have any nice cocktail recipe in your mind please write in my mail or you can comment on my facebook page as well
  Thanks for watching my video.

  Cooking video | 573 views

 • Watch How to make cocktail Baileys White Russian | Two minutes Cocktail | White Russian | Dada Bartender Video
  How to make cocktail Baileys White Russian | Two minutes Cocktail | White Russian | Dada Bartender

  Yes it's Twisted White Russian Cocktail, and it's twisted with Baileys, the fantastic creamy sweet cocktail can give you such refreshment which specially required in the summer
  Cheers

  Affiliate Link
  ********************************************************************
  My Camera: https://amzn.to/2TRIiUe

  My Sound: https://amzn.to/2U8ITQF

  My Lens: https://amzn.to/2OkIRjt

  My light setup: https://amzn.to/2CAoNoF

  My softBox Light setup: https://amzn.to/2CCF38m

  My Tripod: https://amzn.to/2TVTkrE

  My Mike: https://amzn.to/2CwTQ4w
  ********************************************************************

  Please follow me on Instagram: https://www.instagram.com/cocktailsin...

  Please follow me on Facebook: https://www.facebook.com/cocktailsind...

  Disclaimer:
  Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for 'fair use' for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. The opinion being delivered in the video it's personal. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use.

  Dear Subscriber if u like my video please press Subscribe button and subscribe me …. if u have any nice cocktail recipe in your mind please write in my mail or you can comment on my facebook page as well
  Thanks for watching my video.

  Cooking video | 284 views

 • Watch Baileys Espressito Cocktail | Two Minutes Cocktail | Cocktail With Baileys | Dada Bartender | Video
  Baileys Espressito Cocktail | Two Minutes Cocktail | Cocktail With Baileys | Dada Bartender |

  Baileys Espressito Cocktail, it just a two minutes cocktail, if you love Baileys Irish Cream then you must try this cocktail
  super easy to make with regular ingredients can give you a super refreshing cocktail

  Cheers


  This video is made with Zoom H1n Recorder
  link to purchase: https://amzn.to/2HhCNXh

  *************************************************
  Affiliate Link
  Where to Purchase BLUE TEA
  Link: https://amzn.to/2R9erVh

  Where to Purchase Egyptian Hibiscus Tea
  Link: https://amzn.to/2TczDHh

  Please follow me on Instagram: https://www.instagram.com/cocktailsin...

  Please follow me on Facebook: https://www.facebook.com/cocktailsind...


  Affiliate link

  THIS VIDEO BEING SHOOT WITH CANON 700D CAMERA
  LINK TO PURCHASE http://amzn.to/2CEZlPR

  THE MIKE I HAVE USED IN THIS VIDEO IS RODE VIDEOMICRO
  LINK TO PURCHASE http://amzn.to/2CrftkH

  you can get this kind of blur image if you use canon 50 mm lens
  this is the link http://amzn.to/2AM0iB4
  ************************************


  Disclaimer:
  Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for 'fair use' for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. The opinion being delivered in the video it's personal. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use.

  Cooking video | 314 views